top of page

Songs of Emptiness 

"Images of Dunhuang" Concert Series 4

29 - 30 / 3 /2014 ( Sat - Sun )2:30pm

29 - 30 / 3 /2014 ( Sat - Sun ) 7:30pm

Nan Lian Garden (Xiang Hai Xuan Multi-purpose Hall)
 

Artistic Director    Solo Theatre

Music Director     Wong Chi-ching

Chanting       Ani Choying Drolma

Pipa             Wong Chi-chingLam Tsan-tong

Xiao             Zhang Fan

Dizi              Zhang Fan

Guzheng       Au Yuen-ying

Ruan            Lam Tsan-tong

Programme

 

Stringless Zither 

(xiao & zheng ensemble)

Formless

 (pipa, ruan & zheng)

 

Visions Beyond 

(ruan ensemble)

 

Chanting

 

Wuxin Qu

 (dizi & ruan ensemble)

 

When Petals Falls in Serenity 

(pipa solo)

 

From Nothing Goes Nothing

 (dizi & pipa ensemble)

bottom of page